Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji 22.11.2022

Policjanci prewencji którzy podczas swojej codziennej służby stykają się z przemocą domową, doskonalą swoją wiedzę z tego zakresu na kursach specjalistycznych w słupskiej szkole Policji. Realizacja tego rodzaju szkoleń wynika ze zobowiązań Policji określonych w rządowym programie realizacji zaleceń sformułowanych przez Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w Memorandum z 1997 roku.

Uczestnicy kursu poznają między innymi instytucje pozapolicyjne zajmujące się przemocą w rodzinie oraz zakres pomocy, jakiej może od nich oczekiwać. Kurs przygotowuje również policjantów do przekazywania nabytej wiedzy swoim kolegom z jednostek terenowych, w których na co dzień pełnią służbę.
Aby powiązać teorię z praktyką, prowadzący zajęcia, w miarę możliwości, zapraszają do udziału przedstawicieli jednostek opieki społecznej, które w swojej codziennej pracy stykają się z przypadkami przemocy.

W ramach kursu policjanci uczą się, jak prawidłowo przeprowadzić analizę zjawiska przemocy w oparciu o dokumenty i bazy danych używane w Policji. Każdy absolwent kursu nabywa też niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające sporządzić analizę zachowań przemocowych, zawierającą przyczyny, problemy i sposób ich rozwiązania. W ramach tej analizy policjanci ustalają, kto i w jakim zakresie będzie realizował działania prewencyjne.

Po zakończeniu analizy przychodzi czas na działanie. Uczestnicy kursu poznają charakter pracy koordynatora poszczególnych etapów działań w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Po zakończeniu każdego etapu działań naprawczych uczestnik kursu musi ocenić, czy wynikające z przeprowadzonej analizy podjęte działania przyniosły oczekiwany skutek.

Nagranie audio Mówi Żaneta Dębicka, współropwadząca zajęcia

Pobierz plik Mówi Żaneta Dębicka, współropwadząca zajęcia (format mp3 - rozmiar 1.07 MB)

Zatrzymanie przemocy w rodzinie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy. W przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie policjant ma do odegrania niezmiernie ważną rolę. Ważnym aspektem działań Policji jest dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia i dysfunkcji – człowieka, rodziny, społeczeństwa.
Jednym z warunków skutecznej interwencji jest wiedza dotycząca mechanizmów leżących u podstaw działania ofiary, zachowania się sprawcy jak również czynników wpływających na postawy i działania policjantów w obliczu przemocy takich jak ich własne przekonania na temat zjawiska, doświadczenia, stereotypy.

Podczas interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie obowiązkiem policjanta jest uruchomienie procedury Niebieska Karta, która aktywizuje ustawowo zobowiązane podmioty do podjęcia działań na rzecz zwiększenie bezpieczeństwa ofiar, zdolności do samoobrony.
Sama interwencja przerywająca doraźnie sytuację przemocy nie zawsze rozwiąże problem jej istnienia. Jednak wiele może zależeć od sposobu jej przeprowadzenia, od tego, jaką wiedzę na temat zjawiska ma policjant, jak będzie rozmawiał z ofiarą i ze sprawcą, jak trafnie i dokładnie sporządzi opis sytuacji przemocy.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony