Aktualności

O policyjnej etyce na zajęciach

Data publikacji 05.01.2024

Krzewienie profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu policjanta - to jeden z celów jakie niosą ze sobą Zasady etyki zawodowej policjanta. O tym swoistym policyjnym kodeksie mowa jest nie tylko podczas zajęć z rozpoczynającymi służbę policjantami, ale również w trakcie zajęć z policjantami, którzy mają na swoim koncie długoletni staż służby w naszej formacji.

W Szkole Policji w Słupsku na zajęciach dydaktycznych, na szkoleniach zawodowych i kursach specjalistycznych, wykładowcy każdego dnia nawiązują do zasad etycznych podkreślając ich znaczenie w codziennej służbie. Ponadto Pełnomocnik Komendanta Szkoły ds. Ochrony Praw Człowieka w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego przeprowadza różnego rodzaju szkolenia dla kadry Szkoły oraz zajęcia dla słuchaczy - wszystko po to, by kształtować i utrwalać wśród policjantów właściwe postawy etyczne.
Podczas szkoleń m.in. podkreśla się znaczenie etycznego kontaktu z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i osobami z niepełnosprawnościami, kiedy to policjant powinien zachować szczególną wrażliwość, takt i dostosować swoje zachowanie nie tylko do sytuacji, ale i do cech osób uczestniczących w zdarzeniu.

Zajęcia poświęcone etyce zawodowej są też okazją do tego, by wśród policjantów kursów specjalistycznych, których tematyka ściśle związana jest z przeprowadzaniem interwencji, stosowaniem środków przymusu bezpośredniego czy zatrzymaniem osób, podkreślać wagę etycznych standardów wykonywania tych czynności, gdyż niejednokrotnie wiążą się one z ingerencją w prawa i wolności człowieka. W szczególności zwracana jest też uwaga na poszanowanie godności ludzkiej oraz promowanie równego, niedyskryminującego traktowania.
Podczas zajęć warsztatowych ze słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego uświadamiana też istota kształtowania prawidłowych postaw i budowania etycznych relacji w służbie opartych na wzajemnej życzliwości, poszanowaniu i pomocy, zarówno w relacjach między współpracownikami, jak i w relacjach przełożony-podwładny i odwrotnie.
Zajęcia są również okazją, by przedyskutować ze słuchaczami współczesny kontekst i wymiar etyki zawodowej policjanta, jak również przedstawić im przedwojenne Przykazania policjanta, wprowadzone w 1938 r. przez ówczesnego Komendanta Głównego Policji gen. bryg. Kordiana Józefa Zamorskiego.
Te i inne podejmowane działania miają na celu jeszcze bardziej uwrażliwić policjantów na etyczny wymiar wszystkich wykonywanych przez nich czynności służbowych, co niewątpliwie wpływa na budowanie zaufania i społeczny wizerunek Policji jako formacji.
Powrót na górę strony