Aktualności

Nowy Komendant Szkoły Policji w Słupsku

W obecności przedstawiceli Komendy Głównej, Komendantów Szkół Policji oraz zaproszonych gości odbyła się uroczystość zmiany Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Ustępujący komendant insp. Jacenty Bąkiewicz przekazał w piątek swoje obowiązki insp. Jackowi Gilowi, który od 10 marca jest nowym Komendantem Szkoły.

Uroczystość odbyła się na placu apelowym z udziałem całego stanu Szkoły. W pożegnaniu i powitaniu nowego szefa wzięło udział ponad 1.100 policjantów, słuchaczy i kadry. Na uroczystość przyjechał z Warszawy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, który po dokonaniu przeglądu pododdziałów, przekazał symbolicznie władzę w Szkole z rąk insp. Jacentego Bąkiewicza na ręce insp. Jacka Gila.
W uroczystości uczestniczyli komendanci Szkół Policji z Katowic, Legionowa i Piły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również samorządowcy z regionu słupskiego i komendanci jednostek Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej,Marynarki Wojennej i Żandarmerii Wojskowej.
Wiceprezydent Słupska Andrzej Kaczmarczyk podkreślał ścisły związek Szkoły Policji z miastem, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą tak owocną współpracę. Całość uroczystości zakończyła defilada przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

insp. Jacenty Bąkiewicz
dotychczasowy komendant Szkoły Policji w Słupsku
  (pobierz)

insp. Jacek Gil
nowy komendant Szkoły Policji w Słupsku
  (pobierz)

insp. Witold St. Majchrowicz
zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku
  (pobierz)

Andrzej Kaczmarczyk
wiceprezydent Słupska
  (pobierz)

Insp. Jacenty Bąkiewicz służbę rozpoczął 1 maja 1984 roku w pionie dydaktyczno – wychowawczym Szkoły Policji w Słupsku jako wykładowca Wydziału Kryminalnego.

1 czerwca 1991 r. mianowany został na stanowisko kierownika Zakładu Kryminalistyki. W kolejnych latach pełnił obowiązki kierownika Zakładu Taktyki Kryminalnej, Zakładu Kryminalnego, Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalnej oraz Zakładu Służby Kryminalnej, co wynikało ze zmian w strukturze organizacyjno – etatowej Szkoły. Dnia 7 grudnia 2004 r. powierzono mu pełnienie obowiązków zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. dydaktycznych. 1 marca 2005 r. mianowany został na stanowisko zastępcy Komendanta ds. dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a następnie w marcu 2006 r. – na Komendanta tej jednostki. Od 8 maja 2008 roku do 9 marca 2012 r. pełnił funkcję Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Insp. Jacenty Bąkiewicz podczas 28 lat służby dał się poznać jako wyróżniający się funkcjonariusz, pracowity, sumienny i kreatywny, wzorowo wykonujący swoje obowiązki służbowe i prezentujący nienaganną postawą zawodową.

Osiągane przez niego wyniki w służbie, wiedza, doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie były podstawą do mianowania go na stanowiska kierownicze począwszy od stanowiska kierownika komórki organizacyjnej do stanowiska kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

Jako nauczyciel policyjny wykształcił wielu młodych policjantów. Nowatorskie pomysły i koncepcje insp. Jacentego Bąkiewicza wielokrotnie inicjowały zmiany w procesie nauczania w Szkole Policji w Słupsku. Oprócz profesjonalnego podchodzenia do kształcenia kadr policyjnych miał istotny wpływ na ewoluowanie i kształtowanie optymalnego systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów.

Był współorganizatorem Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji – Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” oraz Międzynarodowych Mistrzostw Policji w Półmaratonie na trasie Ustka – Słupsk. Przedsięwzięcia te od wielu lat stanowią formę szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz służą poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności i sprawności fizycznej funkcjonariuszy.

Jako Komendant Szkoły Policji w Słupsku kontynuował współpracę z Wyższą Szkołą Zawodową w Oranienburgu, a w jej ramach coroczną wymianę kadry i słuchaczy obu szkół. Obustronna współpraca pozwala na poznanie specyfiki pracy i systemu zorganizowania Policji w obu krajach, na wymianę doświadczeń i pokonywanie barier we wzajemnych kontaktach. Ponadto policjanci naszej Szkoły uczestniczą w corocznych seminariach zawodowych dla policjantów służb przygranicznych, a każdego roku w Szkole Policji w Słupsku odbywają się warsztaty dla policjantów niemieckich z zakresu stosowania wybranych przepisów prawa polskiego. W ramach tej współpracy w 2009 r. Szkoła Policji w Słupsku zrealizowała ze Szkołą Policji w Hamburgu edukacyjny projekt szkoleniowy „E-learningowy system wspomagania nauczania”. Insp. Jacenty Bąkiewicz nawiązał także współpracę z Estonic Public Service Academy – najważniejszą jednostką szkoleniową w Estonii odpowiedzialną za kształcenie zawodowe policjantów oraz z Centrum Szkolenia Policji Litewskiej w Trokach.
Ponadto udział w europejskich projektach Leonardo da Vinci, w których Szkoła z powodzeniem uczestniczy od 2009 r., pozwolił na wymianę doświadczeń z policjantami innych krajów zarówno w zakresie szkolenia nowych kadr policyjnych, jak i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Jako Komendant szkół policyjnych, tj. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Szkoły Policji w Słupsku, dbał o zewnętrzny wizerunek tych jednostek i podejmował poprzez kadrę i słuchaczy Szkoły liczne działania na rzecz społeczności lokalnej pogłębiające wzrost zaufania do Policji. Prezydent Miasta Legionowa uhonorował insp. Jacentego Bąkiewicza statuetką „Zasłużony dla Miasta Legionowo im. Gen. Bolesława Roi” w celu podkreślenia jego zasług dla miasta, regionu i jego mieszkańców, w tym szeregu zrealizowanych projektów dot. bezpieczeństwa. Podejmowane inicjatywy tak w Legionowie, jak i w Słupsku, w połączeniu z profesjonalizmem i wysoką kulturą osobistą insp. Jacentego Bąkiewicza, stanowiły podstawę współpracy ze społecznością lokalną w zakresie propagowania i upowszechniania pozytywnego wizerunku Szkoły i Policji jako instytucji.

Przez wiele lat pełnił społecznie funkcję prezesa Słupskiego Policyjnego Towarzystwa Sportowego. Jako jeden z pierwszych w 1995 r. wyróżniony został Honorową Odznakę Szkoły Policji w Słupsku – przyznawaną przez komendantów Szkoły osobom szczególnie dla niej zasłużonym.

Bogate doświadczenie zawodowe insp. Jacentego Bąkiewicza, nienaganna postawa zawodowa i zaangażowanie w służbie były podstawą do uhonorowania go Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Medalem Honorowym Związku Sybiraków, Medalem za Zasługi dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach „Szlachetnemu Sercu – Cordi Nobile” oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla WOPR, srebrną Odznaką za Zasługi dla ZHP.

(12.3.2012)

Powrót na górę strony