Biblioteka oraz wydawnictwa

e-Biblioteka policjanta prewencji

 

Taktyczno-techniczne aspekty uzbrojenia oddziałów i pododdziałów Policji prewencji.
Artur Duszak, Marcin Milde, Krzysztof Piasecki

Materiał zawiera między innymi informacje dotyczące technicznych środków wzmocnienia, takich jak ręczny miotacz pieprzu, uniwersalny granat łzawiący, ręczna wyrzutnia granatów łzawiących, hydromil, armatki wodne. Jest on przeznaczony głównie dla policjantów kursu specjalistycznego – instruktorów technicznych środków wzmocnienia oraz policjantów kursu specjalistycznego pełniących służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych. Mogą z niego korzystać również słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego chcący poszerzać wiedzę w zakresie uzbrojenia oddziałów i pododdziałów Policji prewencji.

pobierz plik (.PDF 5,7 MB)

 Bibliote...
   

Podstawowe zasady użytkowania broni palnej krótkiej.
Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki

Materiał, opracowany w Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego, jest przeznaczony głównie dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, ale z powodzeniem może służyć każdemu policjantowi. Jest to kompendium wiedzy w zakresie aspektów szkolenia strzeleckiego, takich jak: bezpieczeństwo, elementy teorii strzału, rodzaje broni palnej krótkiej i nabojów do niej, elementy mające wpływ na skuteczne oddanie strzału oraz podstawowe elementy taktyki strzeleckiej.
Liczne ilustracje i zdjęcia to nieodzowny element publikacji, która zajmuje ważną pozycję na liście obowiązujących materiałów szkoleniowych.

pobierz plik (.PDF 3,5 MB)

Bibliote...
   

Umiejętność negocjacji w służbie prewencyjnej.
Alina Majchrzak

W służbie policjantów pracujących na pierwszej linii ważne jest podejmowanie szybkich i dobrych decyzji w pierwszej chwili, na miejscu zdarzenia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy ktoś będzie manifestował próbę samobójstwa lub będzie chciał je popełnić. Jeżeli policjanci zostaną wysłani na takie zdarzenie – będą musieli podjąć działania zmierzające do ratowania życia osoby. Ich pierwszy z nią kontakt determinuje dalszy tok interwencji.
Niniejsza publikacja traktuje m.in. o tym, że rozpoznanie sytuacji i umiejętne rozpoczęcie rozmowy to umiejętności, które mogą zapobiec próbie samobójczej.

W trakcie aktualizacji

Bibliote...
   

Zadania Policji w sytuacjach kryzysowych.
Marian Batóg, Ireneusz Charko, Krzysztof Nowicki

„Policja jako formacja, której głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa obywatelom, jest ważnym ogniwem w polskim systemie reagowania na zdarzenia, które mogą stanowić poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi i ich mienia, a także zagrożenia środowiska, ważnych obiektów i instytucji” [z zakończenia].
Publikacja w szerokim zakresie omawia udział Policji w sytuacjach kryzysowych, obejmując takie zagadnienia, jak: katastrofy naturalne i awarie techniczne, odblokowanie budynku, terroryzm, imprezy masowe.

Pozycja dostępna wyłącznie w czytelni Bibilioteki Szkoły Policji.

Bibliote...
   

Dokumentowanie czynności policjanta pionu prewencji. Wybrane przepisy i przykładowa dokumentacja.
Grzegorz Awsiukiewicz

Publikacja jest oparta na przepisach regulujących wykonywanie obowiązków podczas służby patrolowej oraz zawiera przykłady dokumentacji. Czytelnik w toku lektury ma więc możliwość zapoznania się zarówno z przepisami, jak i ze sposobami sporządzania podstawowych dokumentów (protokół, notatka służbowa itp.). Główne zagadnienia publikacji dotyczą m.in. legitymowania, zatrzymania, kontroli osobistej.
Opracowanie jest skierowane do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji, korzystających z uprawnień w zakresie stosowania prawnych form działania Policji.

W trakcie aktualizacji

Bibliote...
   

Podstawowe wiadomości o pistoletach maszynowych będących w uzbrojeniu polskiej Policji.
Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik

„Pistolety maszynowe należą do grupy indywidualnej broni palnej strzelającej nabojami pistoletowymi. Dają możliwość skutecznego działania ogniem seryjnym na odległość do 100 m lub ogniem pojedynczym na odległość do 200 m. Zasadniczymi rodzajami prowadzonego ognia dla pistoletów maszynowych są: szybkie strzelanie pojedyncze lub ogień krótkimi seriami” [ze wstępu]. Więcej informacji na temat pistoletów maszynowych aktualnie wykorzystywanych przez polską Policję (m.in. zasady ich działania, systemy prowadzenia ognia, systemy zabezpieczeń, budowa) można znaleźć w niniejszym opracowaniu.

pobierz plik (.PDF 6,4 MB)

Bibliote...
   

Postępowanie policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Arkadiusz Gliszczyński

Jak wskazują statystyki, liczba czynów karalnych popełnianych przez nieletnich z roku na rok rośnie. Na przykład odnotowano wzrost liczby przestępstw spowodowania uszczerbku na zdrowiu, udziału w bójkach, pobiciach i zgwałceniach. Rodzaj popełnianych czynów karalnych wskazuje na pogłębiającą się brutalizację zachowań młodzieży. Opracowanie przedstawia m.in. ewolucję przepisów prawa karnego dotyczącego nieletnich, skupiając się przede wszystkim na Zarządzeniu nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

Pozycja dostępna wyłącznie w czytelni Bibilioteki Szkoły Policji.

Bibliote...
   
 
   

Policjant wobec ofiary przestępstwa.
Anna Niezabitowska

Problem ofiary z punktu widzenia służby prewencji nie należy do najczęściej poruszanych tematów w publikacjach o typowo policyjnym charakterze, dlatego warto zapoznać się z niniejszym opracowaniem. Dotyczy ono przede wszystkim osoby ofiary (jej potrzeb emocjonalnych) oraz zadań policjanta związanych z postępowaniem wobec niej. Zaletą publikacji jest wyszczególnienie w treści omawianych pojęć, zamieszczenie pytań kontrolnych po każdej większej partii materiału i schematów oraz umieszczenie słowniczka pojęć i załącznika - Polskiej Karty Praw Ofiary. Taka konstrukcja opracowania niewątpliwie ułatwia właściwy odbiór treści i wspomaga jej opanowanie.

Dostępne wkrótce.

Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
Krzysztof Plumbaum

Niniejszy materiał opracowano w celu zaspokojenia potrzeb związanych przede wszystkim ze zdobywaniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w zakresie użycia środka przymusu bezpośredniego, jakim jest Taser X26. Zdarza się bowiem, że z uwagi na ograniczoną ilość materiałów szkoleniowych oraz brak wiedzy zagadnienia te są realizowane bardzo pobieżnie, a niekiedy nawet wadliwie pomimo jednolitych programów szkolenia policjantów na kursach podstawowych i specjalistycznych. Zadaniem opracowania jest dostarczenie policjantom skondensowanej podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnej budowy, przeznaczenia i właściwości bojowych paralizatora elektrycznego Taser 26X, będącego od niedawna na wyposażeniu polskiej Policji.

pobierz plik (.PDF 3 MB)
 
Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Pełnienie słuzby konwojowej.
Krzysztof Olejnik

Opracowanie niniejsze skierowane jest głównie do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, ale również może stanowić pomoc dydaktyczną dla słuchaczy odbywających szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. Poruszono w nim problematykę wydarzeń nadzwyczajnych, do jakich dochodzi w trakcie wykonywania zadań związanych z konwojowaniem osób lub wzmacnianiem konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów, wskazując zasady postępowania policjantów w takich sytuacjach. Opracowanie może wspomagać pozalekcyjne przygotowanie się słuchaczy do zajęć programowych ukierunkowanych na proces kształcenia umiejętności policjanta związanych z podjęciem i pełnieniem służby prewencyjnej w Policji.

Dostępne wkrótce.

Bibliote...
   

Pełnienie służby patrolowej.

Arkadiusz Gadomski, Sebastian Kamiński

Służba patrolowa stanowi podstawową formę służby prewencyjnej, nastawioną przede wszystkim na zapobieganie występowaniu przestępstw i wykroczeń i polegającą na kontroli miejsc zagrożonych. Publikacja dotyczy m.in. organizacji i sposobu pełnienia służby patrolowej oraz sposobu jej dokumentowania. Autorzy skoncentrowali się na wskazaniu podstaw prawnych realizowanych czynności.

W trakcie aktualizacji

Bibliote...
   

Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół.

Sławomir Duszyński

Zadania Policji związane ze służbą na drogach to m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie. w ramach tych czynności policjant ma prawo np. za-trzymać dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem albo usunąć lub przemieścić pojazd. Czynności te regulują odpowiednie przepisy prawne. Warto pamiętać, że posiadanie umiejętności ich właściwego wy-konania oraz wiedzy w zakresie podstaw prawnych i faktycznych przyczynia się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W trakcie aktualizacji.

e-Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego.

Krzysztof Ślusarz

Policjant pełniąc służbę na drogach, często ma do czynienia z różnymi zdarzeniami drogowymi, musi się więc do nich odpowiednio przygotować. Zdarzenia wymagają umiejętności np. zabezpieczania miejsca wy-padku drogowego, regulacji ruchem wahadłowym czy prawidłowego dokumentowania czynności wykonanych na miejscu kolizji drogowej. Niniejsza publikacja dostarcza informacji niezbędnych do wykonywania tych i innych zadań związanych ze służbą na drogach oraz wyjaśnia m.in. co to jest wypadek drogowy, osoba ciężko ranna, kolizja drogowa.

W trakcie aktualizacji.

Bibliote...
   

Kontrola osobista.

Grzegorz Babieracki

Kontrola osobista, mimo że jest jedną z podstawowych czynności policjanta prewencji, często budzi wątpliwości interpretacyjne m.in. ze względu na brak opracowań. Niniejsza pozycja stanowi próbę usystematyzowania zagadnień związanych z kontrolą osobistą, sprawdzeniem osoby i przeszukaniem, gdyż te czynności mogą budzić trudności z ich rozgraniczeniem. Treść obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy prawne, zasady, procedury i dokumentowanie kontroli osobistej oraz postępowanie z ujawnionymi przedmiotami zabronionymi.

Materiał w trakcie akualizacji.

e-Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Legitymowanie.   Maciej Szawelski, Agata Tabor-Dzikoń, Adam Thiel

Czynnością najczęściej wykonywaną w służbie policyjnej jest legitymowanie, czyli ustalenie lub potwierdzenie tożsamości oraz innych danych osoby na podstawie posiadanych przez nią dokumentów. z czynnością tą łączą się takie pojęcia, jak: tożsamość osoby, dane personalne osoby, dodatkowe dane. Legitymowanie określane z pozoru jako czynność łatwa w rzeczywistości wymaga od przeprowadzających je policjantów zachowania specjalnych zasad bezpieczeństwa. o tym i innych zasadach postępowania (np. sposobach postępowania z osobami nieposiadającymi dokumentów lub których tożsamości nie można ustalić) traktuje niniejsza publikacja.

Dostępne wkrótce.

e-Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Zatrzymanie osoby.

Beata Jagielska, Alina Majchrzak, Agata Tabor-Dzikoń

W służbie policjantów prewencji niemal codziennie dochodzi do zatrzymania osoby. Uprawnienie to ingeruje w prawo do wolności obywatela gwarantowane przez Konstytucję RP, dlatego powinno być wykonywane umiejętnie. Bardzo ważna jest zatem znajomość wszelkich uregulowań prawnych w tym zakresie. w niniej-szej publikacji czytelnik znajdzie obok zasadniczej treści (omawiającej m.in. rodzaje zatrzymania osoby, prawa osoby zatrzymanej, taktykę zatrzymywania osób) podstawy prawne, co powinno pomóc w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z tą problematyką.

Materiał w trakcie aktualizacji.

e-Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Podstawowe wiadomości o pistoletach będących w uzbrojeniu polskiej Policji.

Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik

"Pistolety należą do grupy ręcznej broni palnej, którą można obsługiwać jedną ręką. Jest to broń krótka, samopowtarzalna, powtarzalna lub jednostrzałowa o jednej komorze nabojowej, zasilana nabojami z wymiennego lub stałego magazynka, mieszczącego średnio od 4 do 20 nabojów" [cytat pochodzi z publikacji, s. 7]. Broń ta stanowi podstawowe uzbrojenie polskiej Policji. Autorzy omawiają takie typy pistoletów, jak: 9 mm pistolet wz. 1964, 9 mm pistolet wz. 1983, 9 mm pistolet Glock 17, Glock 19 i Glock 26 oraz 9 mm pistolet Walther P-99 AS. Zadaniem publikacji jest m.in. usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowy broni, zapoznanie z danymi techniczno-użytkowymi i porównanie określonych jednostek broni. Jest ona skierowana do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

pobierz plik (.PDF 3 MB)

e-Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Regulaminowy policjant prewencji.

Krzysztof Nowicki

Praca policjanta jest służbą, w której dyscyplina i obowiązek postępowania zgodnie z regulaminem stają się podstawą codziennego wykonywania zadań i obowiązków. Ważna dla tej formacji jest dobra prezencja, sposób bycia i wypowiedzi. Zewnętrzne przejawy obecności policji w społeczeństwie mają istotne znaczenie, gdyż niejednokrotnie decydują o zaufaniu do niej. Warto zatem dokładnie wiedzieć, jakie powinno być zachowanie policjanta w odpowiednich sytuacjach, jak należy oddawać honory, składać meldunek czy uczestniczyć w konkretnych formach życia społeczeństwa, np. w czasie mszy św. o tym i innych jeszcze zagadnieniach (o etyce zawodowej, ceremoniale policyjnym) traktuje niniejsza publikacja, którą autor poleca szczególnie policjantom na początkowym etapie służby.

Dostępne wkrótce.
e-Biblioteka Policjanta Prewencji
   

Pełnienie służby na drogach.

Piotr Sochacki

Materiał zawiera najistotniejsze zagadnienia dotyczące dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i używania go oraz jego cech identyfikacyjnych. Oparty jest w głównej mierze na przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Policji oraz zarządzenia nr 609 komendanta głównego Policji. w samodzielnej nauce przydatne będą inne akty prawne, których wykaz znajduje się w końcowej części materiału. Spośród wielu zagadnień warto zwrócić szczególną uwagę np. na zabezpieczenia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego przed sfałszowaniem, zakres danych z dokumentów podlegających weryfikacji czy rodzaje tablic rejestracyjnych.
Treści publikacji są zgodne z programem nauczania realizowanym na kursie zawodowym podstawowym w Szkole Policji w Słupsku.

Dostępny wkrótce.
e-Biblioteka Policjanta Prewencji

 

 

Powrót na górę strony