Biblioteka oraz wydawnictwa

Wydawnictwa Szkoły Policji

   

E-biblio...

W trakcie aktualizacji

Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka.

Praca zbiorowa  

Głównym celem publikacji jest przybliżenie policjantom kursu specjalistycznego problematyki związanej ze specyfiką służby w PdOZ, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz PID.
Opracowanie prezentuje m.in. statystykę wydarzeń nadzwyczajnych i liczne przykłady realizacji zadań, poszczególne techniki interwencyjne, metody udzielania pierwszej pomocy oraz prawa człowieka i zasady komunikacji z osobami umieszczonymi w PdOZ i PID. Skierowane jest do policjantów pełniących służbę w ww. pomieszczeniach oraz przeprowadzających doskonalenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych Policji.

   

E-biblio...

W trakcie aktualizacji

Bezpieczeństwo na obszarach kolejowych. Poradnik dla policjantów pełniących służbę patrolową oraz wykonujących inne zadania na obszarze kolei.

Sebastian Kamiński  

Policjanci mają obowiązek wykonywania zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze całego kraju, a więc również na obszarach kolejowych. Reagują w warunkach wypadków, katastrof kolejowych i innych zdarzeń zakłócających bezpieczeństwo, wykonują czynności w trybie art. 308 k.p.k., gdy uzyskają informację o popełnionym na terenie kolejowym przestępstwie. Infrastruktura kolejowa stanowi część składową tzw. infrastruktury krytycznej podlegającej szczególnej ochronie. Wskazane jest zatem, aby każdy policjant posiadał wiedzę zwiększającą jego bezpieczeństwo i umożliwiającą sprawne wykonywanie zadań na terenach kolei.
Opracowanie stanowi efekt uczestnictwa autora w corocznych naradach organizowanych przez Komendę Główną Policji dotyczących zagadnień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa na obszarach znajdujących się w zarządzie polskich kolei. Głównym jego zadaniem jest uświadomienie policjantom zagrożeń, jakie występują na tych obszarach, oraz udzielenie praktycznych wskazówek odnośnie do zachowania bezpieczeństwa.

   

E-biblio...

Pobierz plik (.pdf 31 MB)

Ceremoniał uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym.

Maciej Marciniak, Artur Duszak
 

Niniejsza pozycja powstała w celu doprecyzowania zachowania się policjantów i asysty honorowej podczas uroczystości religijnych i patriotyczno-religijnych. Mając na uwadze, że uroczystości takie odbywają się w obrządkach różnych wyznań, opracowanie ujmuje oddzielnie uroczystości (oprócz ślubu policjanta) obchodzone w Kościele Rzymskokatolickim i Kościele Prawosławnym.

   

E-biblio...

W trakcie aktualizacji

Taktyka udzielania informacji na miejscu zdarzenia.

Praca zbiorowa

Oprócz rzeczników i oficerów prasowych osobami upoważnionymi do udzielania informacji środkom masowym są inni policjanci wykonujący swoje obowiązki na miejscu zdarzenia. Jak powinni się zachować w takiej sytuacji, traktuje niniejsza pozycja.
Jest to kolejny materiał dydaktyczny opracowany w słupskiej Szkole Policji dotyczący ogólnie rozumianej współpracy policji z dziennikarzami. Tym razem zagadnienie to ujęto w sposób całościowy, uwzględniając aspekt prawny, taktyczny psychologiczny i językowy, co w efekcie stanowi kompendium wiedzy, której opanowanie pozwoli na kompetentny kontakt z przedstawicielami środków masowego przekazu.

   

E-biblio...


W trakcie aktualizacji

Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych.

Anna Blumczyńska

Oczywiste jest, że znajomość definicji gwarantuje prawidłowe zrozumienie znaczenia i obowiązywania poszczególnych przepisów określonych w ustawie. Równie ważna jest prawidłowa interpretacja pojęć. Publikacja przybliża zagadnienia związane z ruchem drogowym, a ściśle z wybranymi definicjami ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych. Jej zadaniem jest pomóc w odpowiednim interpretowaniu przepisów, a tym samym w poprawnym i właściwym realizowaniu zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Opracowanie przeznaczone jest dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego przez Szkołę Policji w Słupsku.

   

E-biblio...

Pozycja dostępna wyłącznie
w czytelni Szkoły Policji.

Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.
Część II. Obezwładnianie agresywnej osoby poprzez sprowadzanie do parteru.

Damian Bartnicki

„Policjanci przeprowadzając interwencje, niejednokrotnie są zmuszeni do obezwładniania agresywnych osób. Napastnik, który atakuje funkcjonariuszy lub inne osoby, musi być sprawnie, skutecznie i zgodnie z prawem oraz poszanowaniem swej godności obezwładniony. Policjanci, aby wykonać tę czynność właściwie, a przede wszystkim bezpiecznie – działając na podstawie prawa i stosując środki przymusu bezpośredniego zgodnie z przypadkami, warunkami i zasadami ich użycia – muszą stale się doskonalić w ramach zajęć z zakresu taktyki i technik interwencji” [ze wstępu]. Opracowanie podejmuje problematykę wydarzeń nadzwyczajnych, w których policjanci są celem ataku, w kontekście taktyki i technik obezwładniania agresywnej osoby poprzez sprowadzanie do parteru.

   

"Przekaz medialny" - okładka książki


Pobierz plik (.pdf 1,5 MB)

Przekaz medialny.

Marta Grzybowska, Agnieszka Hanak, Anna Niezabitowska

Autorki omawiają charakter przekazu medialnego we współczesnym świecie, dotykając tak ważnych zagadnień, jak autoprezentacja, stres i wypalenie zawodowe. W zakresie sposobu udzielania informacji skupiają się na dwóch najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych gatunkach - wywiadzie i komunikacie prasowym. Główny nacisk kładą na wskazówki praktyczne.
Praca ta, traktowana jako spektrum doświadczeń wynikających z prowadzenia szkoleń specjalistycznych, na których omawiane są m.in. zagadnienia współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu, stanowi poradnik dla osób pełniących funkcję rzecznika/oficera prasowego od niedawna, jak również dla tych, którzy stale doskonalą swój warsztat.

   

E-biblio...

Pobierz plik (.pdf 3,1 MB)

Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu kolizji drogowej.

Anna Synak
 

Kolizja jest zdarzeniem drogowym często mylonym przez zwykłych obywateli z wypadkiem drogowym. Aby odróżnić te dwa pojęcia, na początku opracowania autorka podaje ich aktualne definicje, wyraźnie zaznaczając rozbieżności między nimi. Dalszą część pracy wypełniają takie zagadnienia, jak obowiązki uczestnika kolizji drogowej, organizacja ruchu drogowego na miejscu kolizji drogowej, postępowanie policjanta na miejscu kolizji drogowej, dokumentowanie czynności na miejscu kolizji drogowej.

   

E-biblio...

Pobierz plik (.pdf 3,8 MB)

Wybrane akty normatywne z zakresu regulaminu musztry i ceremoniału policyjnego.

Maciej Marciniak, Artur Duszak
 

Ze względu na istnienie wielu specyficznych regulacji stosowanych przy wykorzystywaniu postanowień ceremoniału policyjnego i regulaminu musztry w Policji autorzy wyodrębnili spośród wielu przepisów funkcjonujących w Policji zapisy, które ułatwią proces wdrażania i stosowania aktów: Zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji oraz Zarządzenia nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ceremoniału policyjnego. Publikacja skupia 13 aktów prawnych.

   

E-biblio...

Pobierz plik (.pdf 18 MB)

Przepisy ubiorcze w Policji. Ilustrowany poradnik.

Artur Duszak, Maciej Marciniak  

W dyskusjach na temat umundurowania często się pojawiają dylematy co do sposobu jego noszenia. Opracowanie stara się odpowiedzieć m.in. na pytania: jakie elementy umundurowania należy nosić w połączeniu ze sobą, a jakie osobno, jakie oznaczenia identyfikacyjne powinny się znaleźć na mundurze, czy na koszulce polo powinien być umieszczony identyfikator imienny, czy bluzę polar można nosić cały rok i czy można odpiąć rękawy, czy pas musi być w szlufkach spodni.
Niniejszy poradnik powstał z myślą, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie - w przystępnej formie wskazuje prawidłowy sposób noszenia poszczególnych zestawów umundurowania. Jest adresowany do wszystkich funkcjonariuszy Policji.

   

E-biblio...


W trakcie aktualizacji

Pierwsza pomoc w urazach. Algorytmy postępowania.

Sylwia Roda  

Życie poszkodowanych zależy od tzw. złotej godziny – czyli momentu powstania urazu. W tym czasie należy przede wszystkim ocenić i zabezpieczyć miejsce zdarzenia, rozpoznać mechanizm urazu i rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy. Opracowanie jest niezbędne w nauce udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, powstałych w wyniku urazów ciała. Zostało opatrzone wieloma fotografiami obrazującymi sposób postępowania w urazach, jednak główny jego element stanowią algorytmy postępowania zwracające szczególną uwagę na cechy urazów.

   

E-biblio...

Pobierz plik (.pdf 1 MB)

Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu strzelań policyjnych.

Roman Jagielski, Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik
 

„Materiał zebrany w tym opracowaniu dotyczy zagadnień związanych z procesem planowania, organizowania i realizacji zajęć ze szkolenia strzeleckiego policjantów. Przeznaczony jest przede wszystkim dla słuchaczy kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych - głównie ze względu na przydatność podczas realizacji zajęć oraz przygotowanie się do zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów. Może służyć także pomocą absolwentom tego szkolenia, zobowiązanym do całorocznego uczestniczenia w procesie doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie szkolenia strzeleckiego w jednostkach organizacyjnych Policji” [ze wstępu].

   

E-biblio...

W trakcie aktualizacji.

Podstawowe zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego.

Rafał Fortuński

Prawo do złożenia skargi czy wniosku dotyczącego działania określonego organu administracji publicznej, w tym także Policji, przysługuje każdemu obywatelowi. Szczegółowy tryb i zasady składania skarg i wniosków są uregulowane w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Organem prowadzącym postępowanie w tym zakresie jest Policja, dlatego posiadanie przez policjantów wiedzy w dziedzinie prawa administracyjnego jest warunkiem prawidłowego wypełniania obowiązków ustawowych.
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla słuchaczy kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego.

   

E-biblio...

W trakcie aktualizacji.

Wniosek o ukaranie.

Dorota Trzaskuś  

„Jednym ze sposobów zakończenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia jest skierowanie do sądu wniosku o ukaranie. Wniosek ten jest pismem procesowym i powinien spełniać szereg wymogów formalnych. Jeżeli nie będzie im odpowiadał, prezes sądu zwróci go podmiotowi, który go złożył, w celu usunięcia braków formalnych. (…) Publikacja niniejsza jest skierowana do słuchaczy kursu zawodowego podstawowego, uczestników kursu specjalistycznego dla oskarżycieli publicznych, a także policjantów, którzy na co dzień prowadzą czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia” [ze wstępu].

   

E-biblio...

Pozycja dostępna wyłącznie
w czytelni Szkoły Policji.

Podręcznik dla policjanta - dzielnicowego.

Praca zbiorowa

Naszą kolejną publikacją w księgozbiorze e-Biblioteki jest Podręcznik dla policjanta - dzielnicowego, to efekt pracy zbiorowej wykładowców Szkoły Policji w Słupsku. To doskonałe kompendium wiedzy, które, mamy nadzieję, spotka się z dużą aprobatą policjantów dzielnicowych.
Ponad 10 tysięcy dzielnicowych wykonuje na co dzień zadania zaliczane do najważniejszych w służbie. Policjanci odpowiedzialni za porządek i bezpieczeństwo w ściśle określonej części miasta lub w terenie wiejskim (rejonie służbowym), m.in. prowadzą rozpoznanie pod względem osobowym i terenowym, pod względem zjawisk i zdarzeń, realizują zadania z zakresu profilaktyki społecznej, ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, kontrolują przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa. Jest to funkcja bardzo odpowiedzialna, wymagająca ogromnego doświadczenia życiowego, zawodowego, wszechstronnej wiedzy i umiejętności [ze wstępu].
Podręcznik powstał głównie z myślą o słuchaczach kursu specjalistycznego dla dzielnicowych, ale mogą z niego korzystać również policjanci, którzy niedawno objęli to stanowisko.

   

Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu taktyki i technik interwencji.

Pobierz plik (.pdf 1,5 MB)

Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu taktyki i technik interwencji.

Damian Bartnicki

„Taktyka i techniki interwencji jako przedmiot nauczania w szkoleniu policyjnym to wieloetapowy, zaplanowany proces pedagogiczny, w ramach którego policjant uczy się stosowania środków przymusu bezpośredniego zgodnie z zasadami taktyki i obowiązującymi przepisami (…)” [ze wstępu].
Metodyka nauczania zajęć z zakresu taktyki i technik interwencji obejmuje między innymi zasady kształcenia, metody prowadzenia zajęć i ich formy organizacyjne.

   

E-biblio...

Pozycja dostępna wyłącznie
w czytelni Szkoły Policji.

Interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych.

Wojciech Daszkiewicz, Krzysztof Dzikoń, Jacek Monczak

Wśród umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu policjanta ważna jest znajomość zasad samoobrony, czyli właściwe reagowanie na ataki osób, wobec których podejmowana jest interwencja. Jak wskazuje praktyka, policjant może być narażony na bezpośredni atak w różnych warunkach i sytuacjach (pora dzienna, nocna, teren otwarty, zamknięty itp.), powinien więc umieć blokować ciosy i kopnięcia, uwalniać się z chwytów i obchwytów, bronić się przed atakiem niebezpiecznym narzędziem.
Opracowanie omawia wybrane zagadnienia dotyczące umiejętności stosowania środków przymusu bezpośredniego, przy czym autorzy skupili się na opisaniu i przedstawieniu podstawowych technik interwencyjnych.

   

E-biblio...


W trakcie aktualizacji.

Dyżurny jednostki organizacyjnej Policji.

Krzysztof Olejnik, Maciej Maciejewski

„Sprawność działania w zasadzie każdej organizacji zależy od prawidłowej komunikacji między jej częściami, a także między organizacją i otoczeniem” [ze wstępu]. Z punktu widzenia wymiany informacji dyżurny jednostki odgrywa rolę priorytetową, będąc związanym z obiegiem informacji przychodzących spoza Policji oraz informacji wewnętrznych, tzw. resortowych.
W niniejszym podręczniku autorzy przedstawili zasady służby na stanowisku kierowania dotyczące przyjmowania, przetwarzania, rejestrowania i przekazywania informacji. Na szczególną uwagę zasługują zaprezentowane algorytmy czynności dyżurnego w przypadku uzyskania informacji o wybranym zdarzeniu.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla słuchaczy kursów dyżurnych jednostek Policji oraz jako materiał pomocniczy dla dyżurnych jednostek terenowych.

   

E-biblio...

Pobierz plik (.pdf 0,7 MB)

Ulotka dla kierowców polskich i niemieckich.

Małgorzata Müller, Janusz Dwulit, Kay Kammann

Broszury informacyjne (ulotki) wydane w języku polskim i niemieckim, krótko charakteryzujące, w jaki sposób przebiega kontrola drogowa na terenie Polsko i Niemiec oraz wskazówki dla kierującego pojazdem dotyczące jego zachowania się podczas kontroli drogowej.

   

E-biblio...

Pobierz plik (.pdf 0,4 MB)

Interwencyjny poradnik policjanta.

Sebastian Majchrzak, Krzysztof Plumbaum, Grzegorz Przybysz

Z przyjemnością zachęcamy do przeczytania tej publikacji, opartej na Instrukcji dla posterunkowych Milicji Miejskiej stołecznego miasta Warszawy z roku 1917. Jej autorzy, przytaczając fragmenty dawnej instrukcji, uzupełniają je własnym komentarzem między innymi w celu skłonienia czytelnika do refleksji nad zakresem i sposobem wykonywania zadań związanych ze służbą patrolowo-interwencyjną dawniej i dziś. Głównym zaś motywem napisania Poradnika policjanta była próba odpowiedzi na pytanie, czy obecne instrukcje nie mogłyby przyjąć podobnej formy, w jakiej została napisana Instrukcja dla posterunkowych.

   

E-biblio...

Pobierz plik (.pdf 3,1 MB)

O sobie - do siebie - do innych, poradnik dla wykładowcy.

Praca zbiorowa

Ta niewielkich rozmiarów książeczka powstała, by przybliżyć czytelnikom podstawowe zagadnienia z zakresu etosu zawodowego wykładowcy i komunikacji międzyludzkiej, niezwykle istotnej w środowisku pracy. Zadając pytania, zmusza ich jednocześnie do refleksji nad tworzeniem własnego wizerunku i kształtowaniem wzajemnych relacji.
Niniejsza praca ma za zadanie regulować poprawne relacje także między wykładowcami a słuchaczami, gdyż porusza problemy związane z bezpośrednim kontaktem między tymi dwiema grupami społecznymi.
Publikację opracowali pracownicy dydaktyczni Szkoły.

   

E-biblio...

Pobierz plik (.pdf 0,3 MB)

Jakość kontaktu policjanta z obywatelem. Wskazówki dotyczące przeprowadzania interwencji policyjnej.

Ewa Pietruczuk, Marek Dąbrowski

Poradnik jest skierowany przede wszystkim do policjantów rozpoczynających służbę. w przygotowaniu policjantów oprócz wiedzy merytorycznej i sprawnościowej istotny jest aspekt służby ludziom, tzn. niesienie pomocy obywatelom i dbanie o ich bezpieczeństwo, oparte na bezpośrednim kontakcie.
Całość została podzielona na dwie części. w pierwszej - Wybrane elementy składające się na jakość kontaktu policjanta z obywatelem - autorzy poruszają takie zagadnienia, jak: nastawienie, procedury, komunikacja, emocje. Część druga - Wskazówki postępowania policjanta wobec wybranych kategorii osób - to już szczegółowe porady związane z przyjęciem interesanta w jednostce policji oraz interwencjami (domową, wobec nieletniego sprawcy czynu zabronionego, wobec osoby będącej pod wpływem alkoholu, wobec osoby chorej psychicznie, jak również wobec osoby nieakceptowanej społecznie). 
Materiał jest napisany w przystępny sposób, ponadto zakres teoretyczny wsparto licznymi przykładami, co stanowi jego dodatkowy atut.

Powrót na górę strony