Wydział Finansów

Zadania Wydziału Finansów:

I. Główny Księgowy realizuje zadania w zakresie:

 • organizacji i prowadzenia systemu rachunkowości Szkoły zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w obowiązujących przepisach;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • koordynacji i nadzoru nad pracami związanymi z wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie wydatków
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonywania budżetu.

II. Główny Księgowy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego Wydziału Finansów. Wydział Finansów realizuje zadania w zakresie:

 • sporządzania planów dochodów i wydatków budżetowych;
 • planowania i realizacji wydatków osobowych oraz rzeczowych;
 • prowadzenia obsługi kasowej Szkoły;
 • naliczania, poboru, ewidencji i przekazywania zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy;
 • planowania i realizacji dochodów i wydatków Funduszu Wsparcia Policji;
 • przygotowywania indywidualnych decyzji administracyjnych w niektórych sprawach płacowo-finansowych oraz odszkodowań;
 • sporządzania list uposażeń, wynagrodzeń oraz innych należności dla policjantów i pracowników;
 • planowanie, koordynowanie i realizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie dokumentacji i postępowań o udzielenie zamówień publicznych przy współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Szkoły;
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z funduszy pomocowych;
 • opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Szkoły, dokumentacji związanej z ubieganiem się o środki finansowe z funduszu pomocowych.


W skład wydziału wchodzi:

 • Zespół ds. Zamówień Publicznych;
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych.

 

nadkom. Justyna Kamińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY - NACZELNIK WYDZIAŁU
podinsp. Justyna Kamińska

tel. (+48) 477 437 521
sieć MSWiA 74 37 521
e-mail: justyna.kaminska@spslupsk.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  
Janusz Borowski  (+48) 477 437 558 janusz.borowski@spslupsk.policja.gov.pl
Anna Jaczun-Klusek  (+48) 477 437 560 anna.jaczun-klusek@spslupsk.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony