Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony fizycznej obiektów Szkoły i ochrony danych osobowych oraz w obszarach problematyki mobilizacyjno-obronnej i zarządzania kryzysowego. W strukturze wydziału funkcjonuje wyodrębniony zespół - kancelaria tajna oraz prowadzone jest archiwum Szkoły.

Pracownicy wydziału tworzą tzw. pion ochrony. Pracami tego pionu kieruje pełnomocnik Komendanta Szkoły ds. ochrony informacji niejawnych wraz z zastępcą, którzy przy pomocy obsady kancelarii tajnej, inspektora bezpieczeństwa teleinformacyjnego i innych pracowników zapewniają ochronę informacji niejawnych przetwarzanych w Szkole. Do pozostałych zadań w tym zakresie należą również: zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne; zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych; kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, a także prowadzenie postępowań sprawdzających i kontrolnych.

W ramach zadania ochrony fizycznej obiektów policjanci wydziału wykonują obowiązki dyżurnego Szkoły oraz kierują wyznaczoną służbą wewnętrzną. Ponadto, koordynują przygotowania Szkoły do działania w sytuacjach kryzysowych, a także w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny.
Nadzór nad przestrzeganiem stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w Szkole sprawuje pracownik wydziału powołany do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.
Działalność szkoleniowa wydziału skierowana jest na pracowników Szkoły i koncentruje się na zagadnieniach wynikających z zakresu realizowanych zadań.

Kancelaria Tajna
Kancelaria tajna zapewnia prawidłowy obieg informacji niejawnych oraz stwarza warunki do przetwarzania tych informacji, w tym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. W ramach kancelarii tajnej funkcjonuje specjalistyczna czytelnia oraz sala dydaktyczna dedykowana do szkoleń, których treści stanowią informacje niejawne.

Archiwum Szkoły Policji w Słupsku
Archiwum gromadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą działalności edukacyjnej i organizacyjnej Szkoły od 1945 roku, która stanowi część zbioru archiwaliów resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Naczelnik Wydziału do spraw Ochrony Informacji NIejawnych, pełniący obowiązki, nadkom. Przemysłąw Kaczorowski
NACZELNIK WYDZIAŁU
nadkom. Przemysław Kaczorowski

tel. (+48) 477 437 410
sieć MSWiA 74 37 410
e-mail: przemyslaw.kaczorowski@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony