Wydział Organizacji i Dowodzenia

imageWydział Organizacji i Dowodzenia, ze względu na zakres i profil realizowanych zadań, należy do kluczowych komórek organizacyjnych Szkoły Policji w Słupsku. Jego działalność opiera się na dwóch zasadniczych grupach przedsięwzięć: realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz planowaniu, organizowaniu i koordynacji prawidłowego przebiegu szeroko rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawczego stanowiącego istotę sprawnego funkcjonowania Szkoły.

Do głównych zadań dydaktycznych Wydziału należy przekazywanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu: musztry ogólnej i policyjnej, postępowania policjanta w sytuacjach kryzysowych, metodyki adaptacji zawodowej policjantów, podstaw analizy statystycznej oraz specyfiki pełnienia służby w warunkach specjalnych m.in. w misjach pokojowych w Kosowie.

Ważną częścią powierzonych Wydziałowi zadań jest oddziaływanie wychowawcze wobec słuchaczy. Jest ono realizowane poprzez nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników szkoleń obowiązujących zarówno w Szkole, jak i w Policji przepisów i regulaminów, a także pracę dydaktyczno-wychowawczą mająca na celu kształtowanie u młodych policjantów pożądanych postaw, zgodnych z etyką policjanta.

W ramach wykonywanych zadań, Wydział ściśle współpracuje nie tyko z różnorodnymi komórkami organizacyjnymi KGP, ale także z innymi jednostkami Policji, komórkami wewnątrz Szkoły oraz z wieloma podmiotami pozapolicyjnymi.

Wśród zadań realizowanych przez Wydział Organizacji i Dowodzenia Szkoły Policji w Słupsku, warto wymienić choć niektóre z nich:

 • udział w organizowaniu i prowadzeniu uroczystości, imprez okolicznościowych, w tym wystawianie kompanii honorowej;
 • udział w organizacji Półmaratonu oraz Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku";
 • prowadzenie i prezentowanie działalności wydawniczej Szkoły w ramach promocji nowości wydawniczych w elektronicznych zbiorach e-Biblioteki i serii wydawniczej "Biblioteka policjanta prewencji";
 • realizacja zadań technicznych i językowych związanych z wydawanym przez Szkołę kwartalnikiem pt. "Przegląd Prewencyjny;
 • prowadzenie badań i analiz zleconych przez KGP oraz kierownictwo Szkoły, w tym badań ewaluacyjnych dotyczących efektywności szkoleń zawodowych podstawowych;
 • organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach funkcjonowania "Klubu Słuchacza";
 • obsługa multimedialna przedsięwzięć realizowanych przez Szkołę;
 • prace analityczne i opiniodawcze dotyczące programów nauczania, projektów aktów normatywnych oraz innych opracowań;
 • prace w komisjach i zespołach zadaniowych powoływanych przez komendanta głównego Policji i komendanta Szkoły;
 • obsługa poligraficzna w zakresie: wykonywania dokumentacji szkoleniowej, opracowywania projektów graficznych, powielania materiałów, druku oraz składania i oprawy wydawnictw zwartych Szkoły;
 • realizacja planu wydawniczego Szkoły (redakcja językowa, redakcja techniczna);
 • funkcjonowanie biblioteki oraz promocja działalności bibliotecznej (intranet, wystawy czytelnicze, okolicznościowe, współpraca z bibliotekami resortowymi i pozaresortowymi);
 • promowanie Szkoły podczas różnego rodzaju uroczystości oraz imprez okolicznościowych.

kom. Łukasz Karkowski
NACZELNIK WYDZIAŁU
podkom. Kamilla Krzesińska

telefon (+48) 477 437 441
sieć MSWiA 74 37 441
e-mail: kamilla.krzesinska@spslupsk.policja.gov.pl

fax (+48) 477 437 442
fax MSWiA 74 37 442

 

Powrót na górę strony